Kursplan för vårterminen 2007
VÄRDERING OCH HANTERING AV FINANSIELL RISKTEK180
Financial Valuation and Risk Management

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: I4XFRS. Valfri för: Pi4, INEK4. Kursansvarig: Professor Björn Hansson, Bjorn.Hansson@nek.lu.se, Nationalekonomiska inst. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Obligatoriska inlämningsuppgifter kan förekomma. Övrigt: Motsvarar NEK725.

Mål
Kursens mål är att ge en förståelse för grunderna till olika riskmått samt hur dessa påverkar prissättningen av olika finansiella kontrakt, dessutom läggs stor tonvikt på att man skall lära sig att beräkna och hantera risker från flera olika tillgångsslag.

Innehåll
Först behandlas den intuitiva och mest abstrakta målsättningen för alla finansiella beslut, nämligen att välja en konsumtionsstrategi som optimerar både över tid och olika tänkbara tillstånd eller scenario. Kursen fortsätter med en snabb genomgång av generella kriterier för val av optimala strategier; speciell vikt läggs vid förväntad nytta men även andra kriterier tas upp till behandling. Detta avsnitt avslutas med att visa hur individuella val av optimala strategier är relaterade till marknadsprissättningen av finansiella tillgångar.
Mestadels används enklare beslutkriterier än förväntad nytta, d.v.s. de behöver mindre information som input, men det kan visas att när risk enbart representeras av t.ex. en strategisk varians är det möjligt att härleda denna förenkling från förväntad nytta. Härefter följer en omfattande algebraisk och numerisk behandling av olika riskmått och optimala strategier.

Litteratur
Sharpe, A: Bailey: Investments. Prentice Hall 1999.
Sharpe: Macro-Investment Analysis. Föreläsningskompendium som bygger på olika böcker och artiklar.