Kursplan för vårterminen 2007
FARMAKOLOGITEK157
Pharmacology

Antal poäng: 10. Betygskala: TH. Valfri för: N4. Kursansvarig: Leif Bjellin, leif.bjellin@cob.lu.se, Inst f cell- och organismbiologi. Förkunskapskrav: TEK285, TEK295, TEK015, TEK287, TEK017. Prestationsbedömning: Sker fortlöpande under kursens gång, samt skriftligt i slutet av kursen. I examinationen ingår även obligatoriska moment som laborationer, projekt och gruppövningar. Övrigt: Kursen ges på engelska. Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. Antalet platser är begränsat för studenter på N-programmet. Urval görs på minst antal poäng som återstår till examen. Hemsida: http://www.biol.lu.se/biologi/index.html.

Mål
Kursens mål är att

Innehåll
Försöksdjurskunskap: Detta är ett grundläggande moment inom kursen och behandlas både teoretiskt och praktiskt genom studier av djurmiljö, djurkvalitet, handhavande av djur samt provtagnings- och injektionsteknik. Lagstiftning och förordningar inom området penetreras.

Experimentell farmakologisk metodik: Exemplifiering sker med olika operationstekniker (ectomier, suturering, kateterisering mm) och i in vitro försök med isolerade organ. Handhavande av registreringsutrustning för blodtryck mm tränas.

Allmän farmakologi: Här behandlas receptorteorier, struktureffekt relationer, farmakokinetik, verkningsmekanismer, upptag och metabolism av farmaka samt klinisk prövning.

Speciell farmakologi: Beroende på de studerandes önskemål och tillgängliga lärarresurser, behandlas olika farmakologiska teman t ex hormonfarmaka, kolinerga och adrenerga farmaka, diuretika, psykofarmaka, astmaterapi, antiarytmika, farmakognosi etc.

Undervisningen består av lektioner och gruppdiskussioner över valda ämnesområden och problem. Laborationsverksamhet utgör en väsentlig del av arbetet.

Under kursen utför kursdeltagarna ett eller flera projektarbeten. Sökning av litteratur i elektroniska databaser tränas, liksom rapportskrivande. Teman som behandlas väljs av de studerande i samråd med handledare.

Litteratur
Enligt av institutionen fastställd litteraturlista vilken ska finnas tillgänglig senast fem veckor före kursstart. Laborationskompendier och kompendier som delas ut under kursen.