Kursplan för vårterminen 2007
EUKARYOT MOLEKYLÄR GENETIKTEK151
Eukaryotic Molecular Genetics

Antal poäng: 10. Betygskala: TH. Valfri för: N4. Kursansvarig: Marita Cohn, marita.cohn@cob.lu.se, Inst f cell- och organismbiologi. Förkunskapskrav: TEK285, TEK295, TEK015, TEK287, TEK012 samt valfri molekylärbiologisk fördjupningskurs. Prestationsbedömning: Skriftligt prov. I examinationen ingår även obligatoriska moment som laborationer, projekt, gruppövningar samt dugga. Övrigt: Kursen ges på engelska. Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte läsperiodsindelningen. Antalet platser är begränsat för studenter på N-programmet. Urval görs på minst antal poäng som återstår till examen. Hemsida: http://www.biol.lu.se/biologi/index.html.

Mål
Kursens mål är att studenten efter genomgången kurs skall

Innehåll
Eukaryota genomens organisation och evolution. Genomstruktur, komparativ genomik och bioinformatik. Mobila DNA-element och genomens dynamik. Metoder för genidentifiering och analys av genstruktur: kloning, PCR, restriktionskartering, in situ hybridisering, DNA-sekvensering. Bioinformatiska analyser av DNA- och proteinsekvenser.

Principer för genexpression. Molekylära mekanismer för reglering av genexpression på olika nivåer: ommodellering av kromatin, initiering av transkription, kärntransport och signalering, RNA-interferens. Proteinsortering och proteiners mognad genom passage i cellens cytoplasmatiska organeller. Metoder för analys av genexpression: microarray, hybridisering, promotor-analyser.

Funktionella kromosomelement och kromatinstruktur. Mekanismer för bibehållandet av den genetiska informationen i celldelningen och skapandet av genetisk variation: replikation, mitos, meios, rekombination. Epigenetiska och RNA-medierade mekanismer.

Differentieringsgenetik och tumörgenetik. Principer för reglering av genexpression genom intercellulär signalering. Genreglering inom utvecklingsbiologin och cellcykeln. Mekanismer som reglerar utveckling från en cell till multicellulära organismer. Principer för hur felreglering orsakar tumörtillväxt och avvikande embryonal utveckling.

Gentekniker: basala och tillämpade molekylärgenetiska metoder. Genetiska modell-organismer. Metoder för att producera transgena organismer och "knockouts". Strategier för genterapi och produktion av mediciner genom genmodifierade organismer (expressionsvektorer och virala vektorer). Storskaliga analyser: funktionell genomik, transkriptomik, proteomik, genetisk screening av individer.

Core curriculum-moment under kursen: Träning i skriftlig och muntlig presentation.

Litteratur
Enligt av institutionen fastställd litteraturlista vilken ska finnas tillgänglig senast fem veckor före kursstart. Laborationskompendier och kompendier som delas ut under kursen.