Kursplan för vårterminen 2007
MIKROEKONOMISK TEORI - ALLMÄN JÄMVIKTTEK137
Microeconomics - General Equilibrium Theory

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: I3XIE, Pi4. Kursansvarig: Professor Anders Borglin, Nationalekonomiska inst. Prestationsbedömning: Undervisningen består av föreläsningar och lektioner. Examinationen är skriftlig och äger rum vid slutet av kursen. Ytterligare provtillfälle anordnas i nära anslutning härtill. Obligatoriska inlämningsuppgifter kan förekomma inom kursen. Övrigt: Motsvaras av NEK702. Kursen ges nästa gång våren 2008. Hemsida: http://www.nek.lu.se.

Mål
Målet med kursen är att ge fördjupade kunskaper i ekonomisk teori samt ge förmåga att självständigt och kritiskt handskas med empiriskt material och tillämpa en vetenskaplig analysmetod.

Innehåll
Kursen behandlar klassisk allmänjämviktsteori. Det gäller innebörd och existens av Walras-jämvikt, välfärdsegenskaper, entydighet och stabilitet samt kärnan. Vidare ges en introduktion till jämvikt med osäkerhet, tillgångsmarknader och ofullständiga marknader.

Litteratur
Mas-Colell A, Whinston M D and Green J R: Microeconomic Theory, Oxford University Press, 1995.
Kompletterande material