Kursplan för vårterminen 2007
MIKROEKONOMISK TEORITEK135
Microeconomic Theory

Antal poäng: 7. Betygskala: TH. Obligatorisk för: Pi3XFi. Valfri för: I3XIE. Kursansvarig: Professor Lars-Gunnar Svensson, Nationalekonomiska inst. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Obligatoriska inlämningsuppgifter kan förekomma. Hemsida: http://www.nek.lu.se/NEKLGS/Default.htm.

Mål
Att med elementära matematiska metoder ge en förståelse för mikroekonomisk teori. Avsikten är även att tillämpa teorin på några centrala mikroekonomiska områden, såsom prisbildning på finansiella marknader, prisbildning på marknader med ett fåtal aktörer och effektivitetsanalys av ekonomiska enheter.

Innehåll
Kursen inleds med grunderna för individuell beslutsteori, och val under osäkerhet behandlas särskilt. Via analys av allmän jämvikt i en ekonomi ges även ges en tillämpning på finansiella problem och på försäkringsproblem. Företag och teknologi modelleras. Den duala ansatsen till produktionsteorin behandlas och tillämpas på effektivitetsanalys ekonomiska enheter. Spelteoretiska lösningsbegrepp definieras och används för analys av företags strategiska kvantitets- och prissättningsproblem på marknader med ett fåtal aktörer. Kursen innehåller även en introduktion till finansiell ekonomi i allmänhet. Bl. a. diskuteras bakgrunden till portföljvalsteorins användning vid val av riskbärande tillgångar.

Litteratur
"Microeconomics", 3rd Edition (Prentice Hall, 2004), av Hugh Gravelle and Ray Rees. Kompletterande material.