Kursplan för vårterminen 2007
MIKROEKONOMI FÖR TEKNIKERTEK116
Microeconomics for Technicians

Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Obligatorisk för: I1, Pi1. Kursansvarig: Universitetslektor Krister Hjalte, Nationalekonomiska inst. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Obligatoriska inlämningsuppgifter kan förekomma. Hemsida: http://www.nek.lu.se/NEKKHJ.

Mål
Att skapa förståelse för ekonomiska begrepp och skeenden med hjälp av ekonomisk teori.

Innehåll
Kursen inleds med en presentation av grundläggande ekonomisk teori, begreppsbildning, relation till andra vetenskaper, olika framställningssätt samt några vanliga appliceringsområden. En väsentlig del av kursen behandlar individers beslutsfattande i form av rationella val under risk och osäkerhet. Betydelsen av olika slag av asymmetrisk information mellan skilda agenter i samhället för att nå effektiva lösningar poängteras. Frågor som tas upp är:

Under vilka förutsättningar kan en marknadsekonomi fungera som en effektiv fördelare av samhällets olika knappa resurser?

Vilka olika hinder finns för att prismekanismen inte kan lösa dessa samordningsproblem på ett önskvärt sätt?

Kursen avslutas med en introduktion till samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler och de metoder som finns för att mäta betalningsvilligheten för sådana varor och tjänster som inte har några marknadspriser. I kursen ingår också en introduktion till användningen av optimeringsteori i nationalekonomi.

Litteratur
Hultkrantz, L. och Nilsson, J-E: Samhällsekonomisk analys. SNS förlag 2004.
Kompletterande material.