Kursplan för vårterminen 2007
BIOLOGISK MILJÖÖVERVAKNINGTEK105
Biological Monitoring

Antal poäng: 10. Betygskala: TH. Valfri för: W4. Kursansvarig: Eva Waldemarson , Eva.Waldemarson@ekol.lu.se, Inst för biologisk grundutbildning. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen samt godkänt projektarbete. Övrigt: Kursen motsvarar BIO639. Hemsida: http://www.biol.lu.se/biologi/index.html.

Mål
Det övergripande målet för kursen är att de studerande skall förstå den vetenskapliga grunden för biologisk miljöövervakning inom naturvården. Kursen skall förbereda den studerande för yrkesverksamhet som ställer krav på kunskap om hur övervakning av växt- och djurpopulationer genomförs och om hur insamlade data kan tolkas.

Kursens mål är att studenterna skall kunna planera undersökningar, kritiskt bedöma tillståndsbeskrivningar med olika metoder och i tillämpliga delar analysera tidsserier, samt behärska resultatredovisningar för olika målgrupper avseende följande moment:

Innehåll
Kursen innefattar följande större delmoment:

Litteratur
BIN-Vegetation. 1987. SNV Rapport 3278. SNV.
Nordiska ministerrådet , TemaNord 1994:665 Vegetationstyper i Norden 1994 Köpenhamn
Nihlgård, B. 1994 Nordens vegetation, stencil
Bang P & Dahlström P Spårboken 1985 el senare Nordstedt & söner
Ekologisk metodik 1999 Stencil Ekologiska inst