Kursplan för vårterminen 2007
FINANSIELL EKONOMI, AVANCERAD KURSTEK103
Financial Economics, Advanced Course

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: I4XIE. Kursansvarig: Professor Björn Hansson, Nationalekonomiska inst. Förkunskapskrav: Grundläggande finansiell ekonomi och statistik. Prestationsbedömning: Examinationen är skriftlig och äger rum vid slutet av kursen. Ytterligare provtillfälle anordnas i nära anslutning härtill. Obligatoriska inlämningsuppgifter kan förekomma inom kursen. Övrigt: Motsvaras av NEK721. Kursen ges nästa gång hösten 2007. Hemsida: http://www.nek.lu.se.

Mål
Målet med kursen är att ge fördjupade kunskaper i ekonomisk teori samt ge förmåga att självständigt och kritiskt handskas med empiriskt material och tillämpa en vetenskaplig analysmetod. Mer specifikt är målet med denna kurs att ge en mikroteoretisk bakgrund till finansiell ekonomi, varefter följer en fördjupad analys av portföljval samt jämviktsprissättning.

Innehåll
Ett centralt problem i alla ekonomier är hur individerna skall kunna fördela konsumtion över tiden och olika tillstånd, dvs att under stokastiska förhållanden maximera den förväntade nyttan av osäkra konsumtionsströmmar. Individer med riskaversion försöker normalt sett att jämna ut konsumtionen via s.k. "consumption smoothing". Lösningen av detta problem studeras under förutsättningen att det finns finansiella tillgångar av olika slag, t ex riskfria obligationer, aktier och optioner. Problemet är således att simultant lösa ett konsumtions/sparande problem och ett optimalt portföljvalsproblem. Dessa problem studeras under antagande om individuellt optimum och marknadsjämvikt. Ett slutresultat för marknadsjämvikt är teoretiska marknadspriser för de finansiella tillgångarna. Marknadsjämvikt och portföljvalet studeras sedan under enklare förhållanden som att enbart "mean-variance"-kriteriet gäller. Kusen avslutas med en genomgång av teorier för räntors terminsstruktur.

Litteratur
Campbell J & Lo A & MacKinlay A: The Econometrics of Financial Markets, Princeton 1998.
Danthine, J.-P. and J. Donaldson: Intermediate Financial Theory, Prentice-Hall, 2001.
Föreläsningskompendium.