Kursplan för vårterminen 2007
EKOTOXIKOLOGI 2TEK097
Ecotoxicology 2

Antal poäng: 10. Betygskala: TH. Valfri för: W4. Kursansvarig: Olof Berglund, Olof.Berglund@ekol.lu.se, Inst för biologisk grundutbildning. Prestationsbedömning: Muntlig och skriftlig projektpresentation, individuellt eller i grupp. Övrigt: Kursen motsvarar BIO791. Hemsida: http://www.biol.lu.se/biologi/index.html.

Mål
Kursen är en fördjupning och yrkesorientering i ämnet ekotoxikologi. Kursen ger studenterna träning och kunskap inför ett yrkesliv som ekotoxikologer och yrken med behov av ekotoxikologisk kompetens.
Kursens övergripande mål är att de studerande:

Efter genomförd kurs skall den studerande:

Innehåll
Centralt för kursen är att ge ett helhetsperspektiv på miljögifter där allt från spridning, kemiska egenskaper och persistens till effekter från cell- till ekosystemnivå samt riskhantering i samhället behandlas. Kursen innehåller miljökemisk ekotoxikologi, effektorienterad ekotoxikologi, och samhällstillämpad ekotoxikologi. Den miljökemiska och effektorienterade ekotoxikologin utgör den teoretiska basen som är nödvändig för förståelse och tolkning av ekotoxikologiskt relaterade miljöproblem. Det samhällstillämpade materialet består av sådan kunskap som är av direkt samhällelig eller teknisk nytta för lösandet eller hanteringen av ekotoxikologiskt relaterade problem.

Delområden som ingår:

Litteratur
Kopior av vetenskapliga orginalartiklar, myndighetsrapporter och sammanställningar, textutdrag.