Kursplan för vårterminen 2007
BESKATTNINGSRÄTT ITEK050
Business Law, Tax Law I

Antal poäng: 10. Betygskala: TH. Valfri för: L4. Kursansvarig: Universitetsadjunkt Christina Gyland, Christina.Gyland@busilaw.lu.se, Inst för handelsrätt. Förkunskapskrav: VFR140 Grundläggande juridik, VFT045 Fastighetsekonomi. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Övrigt: Kurslitteraturlistan uppdateras inför varje kursstart. Antalet kursplatser är begränsat. Kursen läses delvis gemensamt med studenter på Ekonomihögskolan. Endast en av kurserna TEK050 Beskattningsrätt och VFR160 Fastighetsskatt får ingå i examen. Hemsida: http://www.busilaw.lu.se.

Mål
Kursens mål är att ge de studerande grundläggande kunskaper om det skatterättsliga regelsystemet med speciell tonvikt på företaget som skattesubjekt. Efter genomgången kurs skall de studerande självständigt kunna orientera sig i skatte- och taxeringsförfattningarna och lösa skatterättsliga problem.

Innehåll
Kursen inleds med en översikt om det svenska skatte- och avgiftssystemet. Huvudvikten är därefter lagd på ett studium av grunderna i inkomstbeskattningen med särskild koncentration på företagsbeskattning. Beskattningsrätten har härvidlag ett nära samband med delar av företagsekonomin, främst redovisning och finansiering. Detta bör beaktas vid studieplaneringen. Kursen behandlar även indirekta skatter, taxeringsförfarandet och skatteprocessen.

Litteratur
Lodin Sven-Olof, Lindencrona Gustaf, Melz Peter, Silverberg Christer: Inkomstskatt, del 1–2, Studentlitteratur 10 uppl 2005; Gyland Christina, Lewén Greger: Övningar i skatterätt Iustus Förlag 12 uppl 2005; Melz Peter: Mervärdesskatt, Iustus Förslag 13 uppl 2001; Rabe Gunnar: Skattelagstiftning, Norstedts Juridik 2005:1. Rekommenderad litteratur: Thorell Per: Företagens redovisning, Iustus, 4 uppl 2003.