Kursplan för vårterminen 2007
HUMANFYSIOLOGITEK017
Human Physiology

Antal poäng: 10. Betygskala: TH. Valfri för: N4. Kursansvarig: Anders Lundquist, Anders.Lundquist@cob.lu.se, Inst f cell- och organismbiologi. Förkunskapskrav: Minst 60 poäng av de obligatoriska kurserna på civilingenjörsprogrammet i teknisk nanovetenskap, inkluderande TEK285, TEK295 och TEK015. Prestationsbedömning: Skriftlig eller muntlig tentamen. Deltagande i gruppstudier och laborationer samt därmed integrerad undervisning är obligatoriskt. Övrigt: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte nödvändigtvis läsperiodsindelningen. Antalet platser är begränsat för studenter på N-programmet. Urval görs på minst antal poäng som återstår till examen.

Mål
Kursen skall ge deltagarna

Innehåll
Människokroppen studeras från funktionella utgångspunkter. Allmänna principer för organs och vävnaders uppbyggnad och funktion samt generella styrmekanismer behandlas. För varje studerat organsystem belyses integrerat hur det är uppbyggt, hur det fungerar och hur det styres. Undervisningen anknytes till aktuell forskning inom ämnet.

Litteratur
Enligt av institutionen fastställd litteraturlista vilken ska finnas tillgänglig senast fem veckor före kursstart.