Kursplan för vårterminen 2007
GENETIK OCH MIKROBIOLOGITEK012
Genetics and Microbiology

Antal poäng: 10. Betygskala: TH. Valfri för: N4. Kursansvarig: Christina.Ledje@cob.lu.se, Inst för biologisk grundutbildning. Förkunskapskrav: TEK285, TEK295 och TEK015. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Deltagande i laborationer och gruppövningar och därmed integrerad annan undervisning är obligatoriskt. Träning i skriftlig kommunikation förekommer som obligatoriska moment. Övrigt: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte nödvändigtvis läsperiodsindelningen. Antalet platser är begränsat för studenter på N-programmet. Urval görs på minst antal poäng som återstår till examen. Hemsida: http://www.biol.lu.se/biologi/index.html.

Mål
Kursens mål är att

Innehåll
Nedärvningssystem, meios och mekanismer för könsbestämning.
Rekombination, genkartering och kromosomanalys.
Överföring av genetiskt material mellan bakterier.
Genomorganisation hos bakterier, archaer och eukaryoter.
Mutationer och reparation av DNA-skador.
Genexpression och dess reglering i bakterier, archaer och eukaryoter.
Differentieringsgenetik, immunogenetik och organellgenetik.
Mobila DNA-element.
Genteknik och bioinformatik.
Genmodifierade organismer och etiska aspekter på genteknikens tillämpningar.
Människans genetik.
Arv och miljö.
Kvantitativt arv.
Växtförädling och husdjursavel.
Populationsgenetik.
Evolutionsteori, evolutionära processer och fylogeni.

Litteratur
Enligt av institutionen fastställd litteraturlista vilken skall finnas tillgänglig senast fem veckor före kursstart.