Kursplan för vårterminen 2007
TEKNISK BASTERMINTBT020
Pre-University Course in Technical Sciences

Antal poäng: 20. Betygskala: UG. Obligatorisk för: TB1HELS. Kursansvarig: Håkan Linder, hakan.linder@hbg.lth.se, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Prestationsbedömning: Godkänt på samtliga obligatoriska delkurser. Matematik D: Skriftlig tentamen. Fysik B: Skriftlig tentamen samt godkända laborationer och redovisningar. Översiktskurs: För godkänd kurs krävs obligatoriska studiebesök, godkända rapporter, presentationer och inlämningsuppgifter. Matematik E: Skriftlig tentamen. Kemi B: Skriftlig tentamen och godkända laborationer. Övrigt: Kemi B ges i samarbete med Komvux, Helsingborg och i mån av plats. Godkänd bastermin ger garantiplats på någon av högskoleingenjörsutbildningar vid LTH, behörighet att söka till brandingenjörsutbildningen vid LTH samt behörighet att söka till LTHs civiling. utbildningar. För sistnämnda krävs Ma E. Hemsida: http://www.hbg.lth.se.

Mål
Målet med tekniskt bastermin är att komplettera en gymnasieutbildning med de förkunskaper och färdigheter som krävs för fortsatta studier vid LTHs högskoleingenjörs-, civilingenjörs- och brandingenjörsprogram.

Särskilda delmål

Matematik D: Kursen ger kunskaper motsvarande Matematik D på gymnasieskolan.

Fysik B: Målet för kursen är att studenten tillägnar sig kunskaper om fysikens grundläggande begrepp, modeller och tillämpningar. Kursen har en experimentell inriktning och omfattar både självständigt experimentellt arbete och lärarledda demonstrationer. Kursen motsvarar kursen Fysik B på gymnasieskolan.

Översiktskurs: Kursen ska ge inblick i tekniken ur ett historiskt perspektiv samt ge grundläggande kunskaper i ritteknik och materaillära. Träning av muntlig och skriftlig framställning är en viktig ingrediens i kursen.

Matematik E: Kursen skall ge kunskaper motsvarande kurs Matematik E vid gymnasieskolans naturvetenskapliga program

Kemi B: Målet med kursen är att studenten tillägnar sig kunskaper inom områdena rektionshastighet, kemisk jämvikt, syra-basjämvikter, redoxformler och elektrokemi samt vidgar och fördjupar sina kunskaper i organisk kemi, biokemi och analytisk kemi. Kursen skall även ge ökade laborativa färdigheter. Kursen skall ge kunskaper motsvarande kurs Kemi B på gymnasieskolans naturvetenskapliga program.

Innehåll
Obligatoriska kurser:

Matematik D
Undervisningens omfattning: 6/20 av bastermin. Föreläsningar 36 tim, övningar 32 tim, Självstudietid: 160 tim.

Innehåll

Fysik B
Undervisningens omfattning: 12/20 av bastermin. Föreläsningar 84 tim, övningar 60 tim, laborationer 32 tim. Självstudietid: 200 tim.

Innehåll
Efter genomgången kurs skall studenten kunna definiera och förklara införda begrepp och storheter, redogöra för och i beräkningar utnyttja sambanden mellan dessa samt känna till fysikens modeller inom nedan beskrivna kunskapsområden:

Översiktskurs
Undervisningens omfattning: 2/0 av bastermin. Föreläsningar 14 tim, övningar 12 tim. Självstudietid: 40 tim.

Innehåll

Tillvalskurser:

Matematik E
Undervisningens omfattning: Föreläsningar 32 tim, övningar 28 tim. Självstudietid: 100 tim.

Innehåll

Kemi B
Undervisningens omfattning: Föreläsningar 56 tim, övningar 28 tim, laborationer 24 tim. Självstudietid: 200 tim.

Innehåll

Litteratur
Björk m.fl.: Matematik 3000 kurs C och D, NV/TE, Bokförlaget Natur och kultur, ISBN 91-27-51002-6.
Björk m.fl.: Matematik 3000 kurs E, NV/TE, Bokförlaget Natur och kultur, ISBN 91-27-51029-8.
Cutnell & Johnsson: Physics, 6th Ed, John Wiley & Sons, Inc 2003, ISBN 0-471-44895-8.
Litteratur för Kemi B meddelas av Komvux, Helsingborg.