Kursplan för vårterminen 2007
TILLÄMPAD TERMODYNAMIKMVK170
Applied Thermodynamics

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: M3XEN. Valfri för: M3. Kursansvarig: Professor Tord Torisson, tord.torisson@vok.lth.se, Energivetenskaper. Förkunskapskrav: MMV050 Termodynamik och strömningslära. Prestationsbedömning: Rätt att deltaga i skriftlig tentamen erhålles då samtliga obligatoriska kursmoment är godkända. Hemsida: http://www.vok.lth.se.

Mål
Kunskapsmål
Kursen ger kunskap om förbränning av fasta, flytande och gasformiga bränslen, förbränningsprocessens miljöpåverkan, samt konstruktion och drift av olika typer av pannor och deras funktion i en ångkraftprocess. I kursen studeras också högtemperaturbränsleceller, dimensionering och drift av kärnkraftanläggningar, dimensionering av pannans eldstad och verkningsgradsförbättrande åtgärder i ångcykeln, som matarvattenförvärmning.

Färdighetsmål
Kursen är uppbyggd kring fyra större inlämningsuppgifter/projekt som genomförs i grupper om 2–3 teknologer. Uppgifterna är utformade så att de motsvarar arbetsuppgifter för ingenjörer på komponenttillverkande industrin och på kraftindustrin. Vikt läggs vid utveckling och främjande av ingenjörsmässigt tänkande och arbetssätt.

Innehåll
Analys och dimensionering av högtemperaturbränsleceller (SOFC).
Förbränningsprocess och dimensionering av pannor.
Matarvattenförvärmning och värmeväxlardimensionering.
Dimensionering av bränsleelement för kärnkraftanläggningar.
Förluster och verkningsgradsbegrepp.
Fördjupade komponentstudier om pannor, värmeväxlare, och systemstudier.

Litteratur
Alvarez, H: Energiteknik, del 1 och 2. Studentlitteratur 1990.
Wester, L: Tabeller och Diagram. 1998.
Cengel, YA; Boles, M A: Thermodynamics - An Engineering Approach, 4:e uppl. McGraw-Hill 2002.