Kursplan för vårterminen 2007
FÖRPACKNINGSLOGISTIKMTT215
Packaging Logistics

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: M3XTL. Valfri för: I4XIE, M3. Kursansvarig: Professor Gunilla Jönson, Förpackningslogistik. Förkunskapskrav: MTT032 Förpackningsteknik. Prestationsbedömning: Slutbetyg erhålles efter skriftlig hemtentamen omfattande kursdel, övningar samt fullgjort obligatoriskt projekt. Övrigt: Kursen kan komma att ges på engelska. Hemsida: http://www.plog.lth.se.

Mål
Målet med kursen är att erbjuda en insikt i

Innehåll
Inom förpackningslogistiken arbetar man med förpackningsteknik och logistik för att förbättra effektiviteten i hela distributionskedjan. Förpackningslogistiken utgår från den grundläggande kunskapen inom logistik avseende både teknik och ekonomi samt förpackningars funktion i olika industriella tillämpningar. Kursen består av föreläsningar, projekt och övningar, där olika förpackningslogistiska analyser genomförs. Analysmetoder, dimensioneringsmetoder och styrfilosofier kommer att behandlas liksom aktuella förpackningslogistiska frågeställningar.

Relevans för en miljömässigt hållbar utveckling
Förpackningar och transporter är identifierade av samhället som väsentliga vid utveckling av ett uthålligt kretsloppssamhälle. Miljöaspekterna löper därför som en röd tråd genom kursen.

Litteratur
Jönson, G & Johnsson, M: Packaging Logistics. LTH 2002.
Artikelsamling.