Kursplan för vårterminen 2007
INDUSTRIELLT INKÖPMTT115
Industrial Purchasing

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: M4XTL. Valfri för: I4XIE, M3. Kursansvarig: Universitetslektor Andreas Norrman, andreas.norrman@tlog.lth.se, Teknisk logistik. Förkunskapskrav: MTT105 Logistik eller MTT016 Logistik eller MTT240 Logistik i försörjningskedjor samt MIO040 Industriell ekonomi, FK. Rekommenderade förkunskaper: MIO022 Företagsorganisation. Prestationsbedömning: Slutbetyg erhålles efter godkänd skriftlig tentamen, godkända praktikfall och godkända övningsuppgifter. Viktning: tentamensbetyg (0,7) och praktikfallsbetyg (0,3). Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.tlog.lth.se.

Mål
Kursens målsättning är att ge en övergripande bild av problematiken inom inköpsområdet; introducera ett antal viktiga teorier, begrepp och metoder inom området; identifiera, beskriva och analysera olika delar av inköpsfunktionen inom ett företag och relationen till leverantörer; samt stimulera kursdeltagarna till kritiskt tänkande samt förhoppningsvis skapa ett bestående intresse för inköpsfrågor.

Kursen skall ge tillräckligt goda kunskaper om inköp för att studenter skall förstå dess betydelse i ett företag och för att de på ett övergripande sätt skall kunna behandla inköpsfrågor. Fördjupande kunskaper skall ges i metoder och modeller för att stödja såväl strategiskt som operativt inköpsarbete. Detta innebär såväl analys som planering av inköpsarbete samt ett antal tekniker. I samband med detta skall studenternas färdigheter i ett antal inköpsorienterade aktiviteter övas. Slutligen skall kursen ge en överblick över klassisk och modern inköpsteori.

Innehåll
Inköps roll i företaget och förädlingskedjan; Beslutsprocesser i industriella inköp; Inköpsprocessen i företag; Inköpsstrategi; Portföljmodeller för utveckling av inköpsstrategier; Köpa eller tillverka själv (outsourcing); Behovsdefinition; Leverantörsmarknadsanalys; RFI & RFP; Leverantörsutvärdering; Förhandlingsteknik; Avtalsrätt och inköpsjuridik; Leverantörsrelationer; Inköpsorganisation; Uppföljning och mätning av inköpsfunktionen; Elektroniska inköp och marknadsplatser; Inköp av tjänster; Offentlig upphandling

Litteratur
van Weele, A.J: Purchasing and Supply Chain Management. Analysis, Planning and Practice. 4th ed. 2004. ISBN 1-84480-024-5.
Shell, Richard G: Vinnande förhandling. 2001. Richters, alternativt Fisher, R, Patton, B & Ury, W: Vägen till Ja. Liber, senaste utg. (Vilken av dessa två meddelas före kursstart.)
Norrman, A: Kompendium i Industriellt Inköp. Teknisk logistik, LTH 2007.

Poängsatta delmoment

Kod: 0104. Benämning: Industriellt inköp.
Antal poäng: 3. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Behandlar litteratur och föreläsningar.

Kod: 0204. Benämning: Praktikfall.
Antal poäng: 2. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända praktikfall. Delmomentet omfattar: Praktikfall 1 innebär att i grupp skriva en kort rapport där man jämför och analyserar några inköpsteoretiska perspektiv. Praktikfall 2 innebär att i grupp skriva en rapport om ett verkligt företags inköpsarbete. Båda praktikfallen skall redovisas muntligt vid seminarium. Praktikfall 1 och 2 betygsätts och vägs samman med skriftlig tentamen till ett slutbetyg. Praktikfall 2 genomförs enbart i samband med kursen, dvs en gång per år. Ytterligare övningsuppgifter finns som skall vara godkända (kod 0304).