Kursplan för vårterminen 2007
MATERIALHANTERING OCH ARBETSORGANISATION, PROJEKTMTT095
Project in Materials Handling and Work Organization

Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Valfri för: I3XIE, M3. Kursansvarig: Tekn dr Maria Björklund, maria.bjorklund@tlog.lth.se, Teknisk logistik. Förkunskapskrav: MTT021/MTT091 Materialhantering och MAM026 Arbetsorganisation. Prestationsbedömning: Slutbetyg erhålls efter det att följande delmoment är klara: fullgjort projektarbete vid företag, avrapportering i form av en rapport och muntlig redovisning vid företaget samt opponering på annat projektarbete. Slutbetyget utgör en sammanvägning av rapportens och presentationens innehåll, deras utformning samt opponeringens framförande. Hemsida: http://www.tlog.lth.se.

Mål
Kursen erbjuder möjlighet till fördjupning och praktisk tillämpning av de teoretiska kunskaper som förmedlats i kurserna Materialhantering (MTT021/091) och Arbetsorganisation (MAM026).

Projektet skall ge en praktisk erfarenhet och färdighet i identifiering, analys och lösning av problem inom de aktuella ämnesområdena. Kursen skall även ge färdighet i att metodiskt identifiera, beskriva och analysera materialflöden, processer och arbetsorganisation inom ett företag för att sedan kunna föreslå eventuella förändringar av produktionssystemets utformning.

Kursen skall uppmuntra till självständigt arbete och stimulera till ett kritiskt tänkande. Kursen erbjuder genom ökad färdighet i rapportskrivning och presentationsteknik även en god grund inför framtida projektarbeten.

Kursen skall ge en ökad förståelse för och färdigheter i att driva och presentera projekt från problem till lösning.

Innehåll
Kursen utförs som ett självständigt projekt i grupper om 3–5 personer, varav som mest 2 TM-studenter per grupp. Indelning i projektgrupper sker i samband med det första föreläsningstillfället. Respektive grupp skall med handledares hjälp välja och definiera en projektuppgift. Projektet utförs på ett företag och båda ämnesområdena materialhantering och arbetsorganisation skall behandlas.

Kursen innehåller också tre föreläsningar i rapportskrivning och presentationsteknik.

Projektet redovisas dels skriftligt i form av en rapport, dels muntligt i form av en redovisning. Projektrapportens omfattning begränsas till ca 20 sidor. Den muntliga presentationen sker ute på respektive företag och begränsas till 30 min. Dessutom skall en skriftlig opponering på annat projektarbete inlämnas.

Litteratur
Rekommenderad litteratur:
Kurslitteratur i kurserna Materialhantering MTT021 och Arbetsorganisation MAM026, samt Björklund M, Paulsson U: Seminarieboken – att skriva, presentera och opponera. Studentlitteratur 2003. ISBN: 91-44-04125-X