Kursplan för vårterminen 2007
INTERNATIONELLT PROJEKT – EXPORTTEKNIKMTT070
International Project – Exportation

Antal poäng: 6. Betygskala: TH. Valfri för: I4XIE, M3. Kursansvarig: Docent Everth Larsson, everth.larsson@tlog.lth.se, Teknisk logistik. Förkunskapskrav: MTT105 Logistik och MTT045 Internationell distributionsteknik. Prestationsbedömning: Studentaktiviteter i samband med seminarier, skriftlig och muntlig gruppvis examination av kurslitteraturen samt projektarbetets innehåll och genomförande utgör underlag för slutbetyg. Poängsatta delmoment: 2. Övrigt: Kursen kan komma att ges på engelska. Hemsida: http://www.tlog.lth.se.

Mål
Målet är att ge studenterna förståelse för och färdigheter i internationellt projektarbete från problem till lösningsförslag.

Innehåll
Efter inledande förberedelser genomförs ett obligatoriskt tvärvetenskapligt grupparbete.

Vetenskapsteori och forskningsmetodik, projektarbete och dokumentation utgör utgångspunkt liksom förutsättningar ur kulturella, näringslivsspecifika och andra synvinklar. Vissa förberedelser bestäms gruppvis beroende på valt studieobjekt.

Projektarbetet genomförs i en internationell miljö och skall resultera i en rapport på engelska. Muntlig presentation och opponering sker också på engelska.

Litteratur
Mole, J: Mind your Manners. Managing business cultures in the new global Europe. 3rd editon. Nicholas Brealey Publ., 2003. ISBN 1-85788-314-4.
Wallén, G: Vetenskapsteori och forskningsmetodik. Studentlitteratur, 1996.
Branch, A: Export Practice and Managment, 4th edition. Thomson Learning, 2000. ISBN 1-86152-473-0. Kapitel 1, 2, 6, 17 och 18 ingår medan kapitel 19 läses kursivt.

Poängsatta delmoment

Kod: 0105. Benämning: Internationellt projekt - exportteknik.
Antal poäng: 4. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Gruppvis bedömning av genomförande, metod, resultat och presentation av projektarbete på engelska. Delmomentet omfattar: Se kursplan.

Kod: 0205. Benämning: Teoridel.
Antal poäng: 2. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Muntlig och skriftlig tentamen, som sker gruppvis, på var och en av tre böcker. Delmomentet omfattar: Se kursplan.