Kursplan för vårterminen 2007
INTERNATIONELL DISTRIBUTIONSTEKNIKMTT045
International Physical Distribution

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: M4XTL. Valfri för: I4XIE, M3, RH3. Kursansvarig: Tekn dr Maria Björklund, maria.bjorklund@tlog.lth.se, Teknisk logistik. Rekommenderade förkunskaper: MTT021/MTT091 Materialhantering och MTT105 Logistik. Prestationsbedömning: Slutbetyg erhålles efter skriftlig tentamen på kursdel och godkänt obligatoriskt projektarbete. En sammanvägning sker av tentamensbetyg och betyg på projektarbete. Ett case skall också vara genomfört och godkänt. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.tlog.lth.se.

Mål
Kursen ger såväl grundläggande som fördjupade kunskaper om externa godstransporter avseende olika typer av system, komponenter, aktörer och medel. En helhetssyn på distributionskedjan och dess ingående system ges. Kursen ger även kunskaper om såväl strukturella som operationella aspekter som kan påverka valet och utformningen av distributions- och transportsystem samt en grundläggande förståelse för hur transport- och distributionsrelaterade förändringar kan påverka företags övriga verksamheter.

Kursen ska ge en ökad insikt kring problemidentifiering och identifiering av förbättringspotentialer. Kursen ska även ge en grundläggande färdighet i att metodiskt analysera transportbehov samt välja och utforma transport- och distributionssystem. Kursen ska utveckla studentens förmåga att kunna redogöra för, och sakligt argumentera för egenhändigt utvecklade förslag avseende val och utformning av transport- och distributionssystem.

Kursen ska uppmuntra till självständigt arbete och stimulera ett kritiskt tänkande. Studenten ska ha mött en ingenjörsmässig metodik som används vid analys av distributions- och transportsystem. Kursen ska även utveckla studentens förhållningssätt till hållbarhetsaspekter genom att bl a visa den stora roll utformningen av transport- och distributionssystem har för en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling. Kursen bidrar förhoppningsvis även till ett bestående intresse för distributions- och transportrelaterade frågor.

Innehåll
Utformning och styrning av distributions- och transportsystem ur ett internationellt perspektiv. Distributionskanaler och transportnätverk. Transportslagen och deras samverkan. Transportobjekt. Distributionssystemets aktörer och intressenter. Transportsäkerhet och risker, inkl. transport av farligt gods. Transportavtal och försäkringar. Informationssystem och informationshantering. Transportekonomi, transportkostnader och prissättning. Transportpolitik, lagar och regelverk. Beslutsstödjande hjälpmedel. Transporter ur ett hållbarhetsperspektiv, miljöpåverkan och miljöanpassning. Historisk utveckling och framtidstrender.

Ett projekt genomförs i form av ett grupparbete. Det kan vara inriktat mot exempelvis ett transportsätt och/eller mot något av de övriga kursmomenten. Ett verklighetsbaserat case genomförs under en obligatorisk heldag.

Litteratur
Information om kurslitteraturen anslås på kursens hemsida senast den 1 juli 2006.

Poängsatta delmoment

Kod: 0106. Benämning: Internationell distributionsteknik.
Antal poäng: 3. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Tentamen. Delmomentet omfattar: Litteraturen, föreläsningar och case.

Kod: 0206. Benämning: Projektarbete.
Antal poäng: 2. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänt projekt. Delmomentet omfattar: Projektet genomförs i grupper om 4-6 studenter. Skriftlig rapport på valt delområde inom kursen. Muntlig redovisning av den egna rapporten samt opposition på någon annans rapport och presentation.