Kursplan för vårterminen 2007
VÄRMEÖVERFÖRINGMMV031
Heat Transfer

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: M3XEN, M3XVS. Valfri för: F3, M3. Kursansvarig: Professor Bengt Sundén, bengt.sundén@vok.lth.se, Energivetenskaper. Förkunskapskrav: MMV050 Termodynamik med strömningslära eller MMV201 Grundläggande och teknisk termodynamik, AK. Prestationsbedömning: Tentamen är skriftlig och omfattar såväl problem som redogörande beskrivningar och härledningar. Hemsida: http://www.vok.lth.se.

Mål
Kunskapsmål

Färdighetsmål

Innehåll
Kursen behandlar värmeledning, konvektion, termisk strålning, kondensation, förångning och värmeväxlare. Värmeledningsavsnittet behandlar allmän teori, kylflänsar samt uppvärmnings- och avsvalningsförlopp. För den konvektiva värmeövergången genomgås grundekvationer, likformighetslagar, påtvingad och naturlig konvektion. Såväl laminära som turbulenta fall studeras i kanaler och vid omströmmade kroppar. Avsnittet om termisk strålning omfattar allmän teori, svarta och icke-svarta kroppar, grå kroppar, vinkelfaktorer, strålningsutbyte mellan icke-svarta ytor samt gasstrålning. Kondensationskapitlet presenterar grundläggande teori för filmkondensation och inverkan av väsentliga parametrar. Orientering om droppkondensation tillhandahålles. Förångningsavsnittet berör grunder för kokning, empiriska resultat och vidare belyses flerfasproblematiken för konvektiv kokning och kondensation i rör. Värmeväxlareavsnittet beskriver olika typer av värmeväxlare i tekniska applikationer och presenterar teori och metodik för dimensionering av värmeöverförande apparater.

Litteratur
Bok i Värmeöverföring, 2006; Exempelsamling i Värmeöverföring, 2007.