Kursplan för vårterminen 2007
KRETSLOPPSTEKNOLOGIMMT195
Recycling Technology

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: M4. Kursansvarig: Univ. Lektor. Mats Andersson, CI Johan Persson, Industriell Produktion. Rekommenderade förkunskaper: MMT012 Tillverkningsmetoder, FKM015 Konstruktionsmaterial. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, obligatorisk inlämningsuppgift med muntlig presentation samt laborationsrapport. Hemsida: http://www.mtov.lth.se.

Mål
Kursen avser huvudsakligen ge tekniska kunskaper om metoder och utrustning för materialåtervinning och kretsloppsteknik.

Kursen skall även ge kunskaper och färdigheter inom miljöledningssystem, miljölagstiftning och livscykelanalys.

Innehåll
Kursen behandlar materialåtervinningsprinciper och applikationsområden för återvunnet material. I kursen läggs stor vikt på dagens och morgondagens kravsituation på produkter både nationellt och internationellt.

Sambandet mellan materialval och design i produktutvecklingsarbetet samt erforderlig produktionsteknik och efterföljande återvinning av produkten behandlas. En jämförelse mellan etablerade material och nya material görs.

I kursen presenteras de verktyg som står till förfogande, främst tekniska men även organisatoriska, för att uppnå uppställda miljömål.

Laborativa moment ingår i kursen där kursdeltagaren skall bedöma olika materials egenskapsförändring vid återvinning/återanvändning.

Litteratur
Sammanställt material i kurspärm som säljs genom Maskinteknologi.