Kursplan för vårterminen 2007
DATORBASERAD PRODUKTMODELLERINGMMK122
Computer Aided Product Modelling

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: MD3. Kursansvarig: Univ.adj. Ola Carlqvist, Maskinkonstruktion. Förkunskapskrav: MMK010 Ritteknik/datorstödd ritning. Prestationsbedömning: Godkända övningsuppgifter och inlämningsuppgifter. Hemsida: http://www.mkon.lth.se.

Mål
Kunskapsmål
Kursen avser att ge grundläggande kunskaper i användningen av avancerade datorbaserade hjälpmedel för 3D produktmodellering, produktsimulering och prototypframtagning. Produktmodellering avser att utifrån en framtagen produktidé medelst ytmodellering, alternativt genom 3D-skanning av fysiskt objekt, skapa en digital/virtuell produktmodell. Produktsimulering avser att ge en insikt i realtidssimulering (Virtuell Reality, VR ) och dess möjligheter att utifrån den framtagna produktmodellen simulera komplexa relationer mellan människa, produkt och miljö. Prototypframtagning avser friformsframställning (”Rapid Prototyping”) av framtagen digital/virtuell produktmodell till ett fysiskt objekt.

Färdighetsmål
Skapa enkla produktmodeller genom ytmodellering i härför använt datorprogram ("Alias", Auto Studio från Alias Wavefront). Kunna överföra handritad skiss, ritning eller inskannad modell av begränsad komplexitet till digital/virtuell produktmodell, samt generera datafil för friformsframställning. Kunna presentera framtaget resultat i form av modell(er) i använt ytmodelleringsprogram och simuleringsmodell i använt VR-program.

Innehåll
Undervisningen bedrivs i form introduktionsföreläsning och övningar/lektionsundervisning. Kunskapsinhämtningen sker genom utförande av handledda övningsuppgifter med successivt ökande komplexitet.

Litteratur
Introduktionsskrifter, instruktioner/handledning och övningsuppgifter med och utan handledning från avdelningen för maskinkonstruktion.