Kursplan för vårterminen 2007
DESIGN MANAGEMENT OCH TEKNISK FRAMSYNMMK075
Design Management and Technology Foresight

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: MD4. Kursansvarig: Professor Robert Bjärnemo, Maskinkonstruktion. Rekommenderade förkunskaper: MMK097 Konstruktionsteknik från teknisk design perspektiv, MMK045 Produktinnovation och IDE062 Designmetodik. Prestationsbedömning: Obligatoriska uppgifter såväl som resultatet från skiftlig tentamen ligger till grund för slutbetyget. Endast tentamen kvalitetsbedöms. Hemsida: http://www.mkon.lth.se.

Mål
Kunskapsmål
Målet for denna kurs är att skapa förståelse för och insikt i hur styrningen av teknisk design bör integreras i företagets ledningsarbete och specifikt i dess utvecklingsfunktion. Eftersom teknisk design innefattar både hantering av designfrågor och mera traditionella utvecklings-/konstruktionsfrågor, så fokuseras på sådana metoder och tekniker som är av generisk karaktär och som kan tillämpas på såväl strategisk, taktisk som operativ nivå inom alla områdena.

Färdighetsmål
Efter genomgången kurs ska kursdeltagaren ha en grundläggande förståelse och kunskap om den strategiska betydelsen av design och dess samordning med konstruktion i ett utvecklingsperspektiv, att han/hon kan medverka i planering och ledningen av sådana projekt. Mera konkret ska kursdeltagaren kunna planera och leda ett enklare utvecklingsprojektprojekt, samt ha en sådan metodkunskap att han/hon ska kunna ta fram enklare ”technology roadmaps” och liknande information för planering av företagets framtida utveckling.

Innehåll
För att kunna uppnå kursmålet är det nödvändigt att behandla ett relativt stort antal områden av högst olika karaktär, men som alla bidrar till det övergripande målet. Konkret har vi valt att behandla följande:

”Design Management” - sett i ett övergripande företagsperspektiv. Denna definierar kursens huvudinnehåll. Inom ramen för detta avsnitt behandlas frågor av typen: Vad är design?, Hur kan man styra designprocessen? Hur genomförs produktgenomförelser (”benchmarking”)?.

Projektledning – här behandlas grundläggande frågor om projektet som sådant till upprättandet av planer, projektets ekonomi, dess organisation, riskhantering osv.

Teknisk framsyn – avser att ge insikter och kunskaper om tekniska visioner och hjälpmedel som ”technology roadmaps” och liknande metoder för att kunna förutse och planera den framtida utvecklingen.

Immaterialrätt – detta avsnitt behandlar grundläggande insikter om patent, mönsterskydd och varumärken.

Industriell marknadsföring – detta avsnitt avslutar kursen och syftar till att fördjupa förståelsen om marknadsföring i det industriella perspektivet.

Litteratur
Bruce, M. and Bessant, J.(2002), Design in Business - Strategic Innovation Through Design, Financial Times/ Prentice Hall, Edinburgh.
Artikelkompendium (2006) - utgivet av avdelningen för maskinkonstruktion, LTH.