Kursplan för vårterminen 2007
DESIGN I FÖRETAGMMK070
Industrial Design

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: M3. Kursansvarig: Univ.adj. Per Kristav, Maskinkonstruktion. Rekommenderade förkunskaper: MMK080 Form och färg. Prestationsbedömning: Varje projektgrupp redovisar sitt resultat i form av rapport, modell och övrig information i anslutning till en projektredovisning. De vid denna presentation redovisade insatserna bedöms gruppvis. Det betyg som var och en av deltagarna erhåller baseras även på individuellt valt fördjupningsarbete. Övrigt: Yrkesverksamma industridesigners deltar i undervisning samt projekthandledning. Hemsida: http://www.mkon.lth.se.

Mål
Kunskap och förståelse
Kursen syftar till att ge insikt i vad som kan uppnås genom integration av designinsatser i ett företag samt förtrogenhet med de arbetsmetoder och synsätt som finns inom designområdet.

Tillämpning och bedömning
Avsikten är att kunskaperna skall ge möjlighet att kunna påverka, medverka och utvärdera ett företags designinsatser i produktutvecklingsverksamhet. Förvärvade kunskaper och insikter skall vidare kunna utgöra en plattform för vidare självständig utveckling inom designområdet.

Innehåll
Designområdet har blivit allt mer betydelsefullt för företagens konkurrensförmåga. Behovet att profilera och positionera sina produkter gentemot den globala konkurrenssituationen har ökat. I företaget blir designarbetet allt mer ett gemensamt fält, där olika aktörer tvingas samordna sina insatser, för att uppnå en estetisk och funktionellt tilltalande slutprodukt. Kursens uppläggning bygger på ett praktiskt orienterat designprojekt i samarbete med ett industriföretag. Kursen presenterar de viktigaste aspekterna av produktdesign som en industridesigner använder sig av i sitt arbete. I kursen ingår gästföreläsningar av yrkesverksamma industridesigners samt studiebesök på designbyrå.

Kursen genomförs i form av:

Litteratur
Kompendium, avdelningen för maskinkonstruktion.
Referenslitteratur:
Ahl, Zandra & Olsson, Emma: Svensk smak – Myter om den moderna formen. Ordfront, 2002.
Linn, Carl Eric: Värdeskapandets dynamik – Hur metaprodukter, varumärken och design ger resultat på sista raden. Meta Management, 2002.
Norman, Donald A.: The Design of Everyday Things. MIT Press, 1998.
Monö, Rune: Design för gemensamma resor. Carlssons bokförlag, 1992.
Monö, Rune: Design for Product Understanding. Liber, 1997.