Kursplan för vårterminen 2007
TRIBOLOGIMME022
Tribology

Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Obligatorisk för: M2, MD2. Kursansvarig: Lars Vedmar, Maskinelement. Rekommenderade förkunskaper: FME052 Mekanik och FHL013 Hållfasthetslära. Prestationsbedömning: Obligatoriska konstruktions-/beräkningsuppgifter. Skriftlig tentamen.

Mål
Kursen ger insikt i hur rullningslager och glidlager dimensioneras samt i samverkande ytors tribologi.

Innehåll
Kul- och rullagerteori. Rullningslagerberäkningar och dimensionering. Hydrodynamisk vätskefilmsteori för glid- och rullningsrörelse. Glidlager. Hydrostatiska lager. Smörjmedel. Blandfilmssmörjning och gränsskiktssmörjning.

Litteratur
Jacobson B, Vedmar L: Tribologi. KFS 2005.