Kursplan för vårterminen 2007
STYRNING AV PRODUKTIONSSYSTEM OCH MATERIALFLÖDENMIO331
Management of Production and Inventory Systems

Antal poäng: 6. Betygskala: TH. Obligatorisk för: I4XPEL. Valfri för: I3XIE, M3, RH3, INEK4. Kursansvarig: Universitetslektor Johan Marklund, Johan.Marklund@iml.lth.se, Produktionsekonomi. Förkunskapskrav: MIO012 Industriell Ekonomi AK, MIO030 Material- och produktionsstyrning, FMS035 Matematisk statistik AK samt MIO310 Optimering och simulering. Rekommenderade förkunskaper: MIO040 Industriell ekonomi FK, MIO051 Produktionsledning, MIO060 Kvalitets- och underhållsstyrning. Prestationsbedömning: Slutbetyget utgör en sammanvägning av resultat på inlämningsuppgifter och projektarbete. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.iml.lth.se/pm/.

Mål
Kursens övergripande mål är att ge studenterna fördjupade kunskaper i metoder för att utveckla styrningen av produktionssystem och materialflöden både från en teoretisk och praktisk synvinkel. En viktig aspekt är att öka studenternas förmåga att strukturera och leda utvecklingsorienterad verksamhet i form av projekt.

Delmål är att ge studenterna:

Innehåll
Kursen består av tre integrerade avsnitt:

1. Metoder och principer för effektiv projektledning
Avsnittet behandlar olika typer av projekt och projektprocesser, kravhantering, projektberedning, styrning och organisation av projekt, teamarbete, projektledarens roll och projekt som en del i företagets affärsutveckling.

2. Fördjupning i kvantitativa metoder för styrning av produktionssystem och materialflöden
I denna del av kursen studeras bl.a. avancerade modeller för styrning av kopplade lager och produktionssystem.

3. Ett industribaserat tillämpningsprojekt
I projektet ges möjlighet att tillämpa de teoretiska kunskaper som studenterna tillägnat sig i denna och tidigare kurser inom området. Inom ramen för projektet skall studenterna konfronteras med verklighetsnära situationer, analysera lämpliga modeller relativt situationen, utveckla och föreslå lämplig metod. Arbetet dokumenteras i en utförlig projektrapport.

Litteratur
Cleland, D & Ireland, L: Project Management. Strategic design and implementation. McGraw-Hill 2002.
Axsäter, S: Inventory Control, Springer 2006.
Kompendium

Poängsatta delmoment

Kod: 0107. Benämning: Inlämningsuppgifter.
Antal poäng: 2. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Inlämningsuppgifter.

Kod: 0207. Benämning: Projektarbete.
Antal poäng: 4. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig rapport.