Kursplan för vårterminen 2007
AFFÄRSMARKNADSFÖRINGMIO150
Business Marketing

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: I4XAI. Valfri för: I3XIE, M3, INEK4. Kursansvarig: Ola Alexanderson, Ola.Alexanderson@iml.lth.se, Produktionsekonomi. Förkunskapskrav: MIO012 Industriell ekonomi AK, MIO071 Ekonomi och handel. Prestationsbedömning: Slutbetyget är en viktning av tentamen (60 %) och praktikfallsbetyget (40 %). Obligatoriska moment: lektionspraktikfall. Hemsida: http://www.iml.lth.se/pm/.

Mål
Kursens mål är att skapa en förståelse för marknadsföringsfunktionens betydelse i företagets värdeskapande, samt hur denna kan integrera affärsutvecklings- och innovationsprocesserna. Kursen kompletterar och utvecklar ingenjörers övriga kompetensområden, genom att sätta dessa i ett affärsmässigt sammanhang. Kursen ger fördjupad kunskap i industriell-, konsument- och
relationsmarknadsföring.

Innehåll
Kursen innehåller en översikt över marknadsföringens olika teoretiska skolor, nyckeltermer och modeller, marknadsföringsprocessen, marknadsplanering, målgruppsanalys, marknadsfunktionens
organisation, servicemötet och interaktionsutformning, marknadskommunikation samt innovationsmarknadsföring.

Litteratur
Kurskompendium
Lehmann, D.R. & Winer, R.S.:
Analysis for Marketing planning, McGraw-Hill (senaste upplagan)