Kursplan för vårterminen 2007
TEKNOLOGISTRATEGIERMIO090
Technology Strategy

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: I4XAI. Valfri för: I3XIE, M3, INEK4. Kursansvarig: Univ.lektor Carl-Johan Asplund, Produktionsekonomi. Rekommenderade förkunskaper: MIO012 Industriell ekonomi AK, MIO022 Företagsorganisation samt MIO071 Ekonomi och handel. Prestationsbedömning: Kursen examineras genom: 1) en skriftlig begreppstentamen, 2) praktikfallslösningar (2–3 stycken) samt 3) en utvärdering av ett FoU-projekt på ett företag. Hemsida: http://www.iml.lth.se/pm/.

Mål
Företagandet har blivit alltmer komplext och det ställs stora krav på att företagen fattar rätt strategiska beslut allt snabbare. För att på bästa vis förbereda teknologerna på denna komplexa miljö och i synnerhet den teknologiska, syftar denna kurs till att ge teknologerna; 1) en bred bild av tekniska förändringsprocesser och 2) dess implikation för formulerandet av företagens strategier. Kursen fokuserar främst på innovationsskedet (dvs från idé till koncept) i företag där höga krav på framsynthet är nödvändigt för att uppnå varaktiga konkurrensfördelar.

Innehåll

Litteratur
Matheson, D and Matheson, J: The smart organization. Creating value through strategic. R & D. Harvard Business School Press, 1998.
Asplund, C-J, Artikelkompendium 2005