Kursplan för vårterminen 2007
EKONOMI OCH HANDELMIO071
Economics and Trade

Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Obligatorisk för: I2. Valfri för: M3. Kursansvarig: Ola Alexanderson, Ola.Alexanderson@iml.lth.se, Produktionsekonomi. Förkunskapskrav: MIO012 eller minst 3 poäng Industriell ekonomi. Prestationsbedömning: Examination sker genom skriftlig tentamen. Obligatoriskt moment: inlämningsuppgift. Övrigt: Kursen får inte ingå i examen samtidigt med kursen MIO350 Ekonomi och handel för TM. Hemsida: http://www.iml.lth.se/pm/.

Mål
Kursen ska ge deltagarna grundläggande kunskaper om de drivkrafter som skapar och förändrar den globala ekonomiska kartan samt ge kännedom om utvecklingstendenser och konsekvenser såväl på regional och nationell som på internationell nivå. Kursen ska även ge grundläggande kunskap om företagets marknadsföringsfunktion, marknadsstrategi samt praktisk tillämpning av målmarknadsföring.

Innehåll
Kursen omfattar två moment.
I det första görs en genomgång av den globala ekonomiska kartan. Där behandlas den teknologiska utvecklingen, multinationella företag och stater och hur dessa bidrar till internationalisering av ekonomiska aktiviteter. Vidare presenteras förklarande teorier och modeller för produktion, handel och internationella investeringar. Delkursen ger även en analys av faktorer som kan förklara regionala och nationella miljöers fortsatta betydelse för tillväxt och konkurrenskraft.

Det andra kursmomentet tar upp företagets marknadsföring. Speciell vikt läggs vid målmarknadsföring, och de olika arbetsmoment som ingår där. Momentet bygger på den omvärldskunskap som ges av kursmoment ett, och hur olika betingelser i affärsmiljön påverkar utformning av marknadsstrategi och dess konkurrensmedel. Kursen behandlar konsument- och industriell marknadsföring.

Litteratur
Litteratur
Dicken, P.: Global Shift.
Introduktion till marknadsföring,
avd. för produktionsekonomi, LTH (senaste upplagan).
Kompendier