Kursplan för vårterminen 2007
KVALITETS- OCH UNDERHÅLLSSTYRNINGMIO060
Quality and Maintenance Management

Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Obligatorisk för: I4XPEL, M4XPL, M4XTL. Valfri för: I3XIE, M3, RH3, W4, INEK4. Kursansvarig: Adj. lektor Bertil I Nilsson, Bertil.Nilsson@iml.lth.se, Produktionsekonomi. Förkunskapskrav: FMS035 Matematisk statistik AK. Rekommenderade förkunskaper: MIO012 Industriell ekonomi. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Hemsida: http://www.iml.lth.se/pm/.

Mål
Kursens yttersta syfte är att ge en stabil grund för självutveckling inom kvalitets- och underhållsområdet. Kursen skall omedelbart ge färdighet i de vanligaste kvalitetsteknikerna för produktutveckling och produktion, allmän förståelse av underhållsteknik, samt orientering om kvalitets- och underhållssystem.

Innehåll
Områdets historiska utveckling, tillförlitlighetsanalys, försöksplanering, statistisk processtyrning, kvalitetskontroll, underhållsoptimering, kvalitets- och underhållssystem. Delar av momenten är managementinriktade, andra delar behandlar tekniker baserade på statistisk teori som är svåra att tillgodogöra sig i yrkeslivet. Obligatoriska gästföreläsningar och studiebesök kan ingå.

Litteratur
Bergman, B. & Klevsjö, B.: Kvalitet, från behov till användare, Studentlitteratur 2001.
Kurskompendium i Kvalitets- och underhållsstyrning