Kursplan för vårterminen 2007
PRODUKTIONSLEDNINGMIO051
Production Management

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: M3XPL, M4XTL. Valfri för: I4XIE, M3, INEK4. Kursansvarig: Håkan Nordahl, Hakan.Nordahl@iml.lth.se, Produktionsekonomi. Förkunskapskrav: MIO012 Industriell ekonomi, MIO030 Material- och produktionsstyrning samt MIO022 Företagsorganisation. Rekommenderade förkunskaper: MAM026 Arbetsorganisation samt en av kurserna MIO040 Industriell ekonomi FK eller MIO071 Ekonomi & handel. Prestationsbedömning: Tentamen är skriftlig. Poängsumman av tentamen och praktikfall bestämmer slutbetyget. För att få tentera krävs godkända praktikfall. Poängsatta delmoment: 2. Övrigt: Kursen får inte ingå i examen samtidigt med MIO130. Hemsida: http://www.iml.lth.se/pm/.

Mål
Kursens målsättning är att fördjupa förståelsen för produktionens och teknologins roll i företaget.

Innehåll
I industriföretagen blir beroendeförhållandet mellan produktionen och företagets egen produktutveckling allt starkare liksom relationerna till leverantörernas och kundernas delsystem. Begreppet ”produktionsstrategi” har blivit viktigt. Det behandlas såväl i ett ”perspektiv utifrån”, d.v.s. hur produktionen stöder företagets strategi, och i ett ”perspektiv inifrån”, d.v.s. utformning av produktionens delsystem för att förverkliga och utveckla produktionsstrategin. Kursen behandlar produktionsstrategier, kapacitetsutveckling, flexibilitet samt ”mager produktion”. I praktikfallen belyses kopplingen mellan marknadsstrategi, produktionssystem och infrastrukturella frågeställningar.

Litteratur
Hill, T.: Manufacturing Strategy, text and cases, Palgrave 2000. Kompendium. (Samtlig kurslitteratur kan ersättas enligt anvisningar vid kursstart.)

Poängsatta delmoment

Kod: 0106. Benämning: Produktionsledning.
Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Tentamen.

Kod: 0206. Benämning: Praktikfall.
Antal poäng: 1. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Obligatoriska moment.