Kursplan för vårterminen 2007
INDUSTRIELL EKONOMI, FORTSÄTTNINGSKURSMIO040
Managerial Economics, Advanced Course

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: I2, M3XTL, INEK4, TEMA3. Valfri för: D5, E4, M2, RH4, V4. Kursansvarig: Ingela Elofsson, Ingela.Elofsson@iml.lth.se, Produktionsekonomi. Förkunskapskrav: MIO012 eller minst 3 poäng Industriell ekonomi. Prestationsbedömning: Tentamen är skriftlig och omfattar 80 poäng. För godkänd tentamen krävs 40 p. För att få tentera fordras att samtliga praktikfall fullgjorts. Dessutom obligatorisk laboration. Övrigt: Kursen får inte ingå i examen samtidigt med kursen MIO201. Hemsida: http://www.iml.lth.se/pm/.

Mål
De grundläggande ekonomikurserna ger främst en begreppsapparat samt vissa grundläggande principer för behandling av ekonomiska problem. Avsnittet i fortsättningskursen skall på denna grund vara en problemorienterad fördjupning som skall ge kunskaper om och färdigheter i att behandla främst ekonomiska problem i företag.

Innehåll
Företagets ekonomistyrning. Internredovisning med kontoplaner, rapporter och analyser. Budgeteringsteknik och budgeteringsprocess. Aktivitetsbaserad styrning. Fördjupning i investeringskalkylering med hänsyn till skatt, finansiering, prisförändringar och riskkalkylering. Investeringsprocessen. I kursen ingår större praktikfall. Syftet är att träna förmågan att göra ekonomiska bedömningar i komplicerade och verklighetsnära situationer. Ett praktikfall är datorbaserat. I kursen ingår ett företagsspel som ger teknologen möjlighet att integrera kunskaperna i kursen.

Litteratur
Persson, I & Nilsson, S-Å: Investeringsbedömning. Liber 2001.
Prenkert, T: Redovisning för internstyrning. Studentlitteratur1998.
Cooper, Ro & Kaplan, R.S: The Design of Cost Management Systems. Prentice-Hall 1998.
Kompendium i Industriell ekonomi, fortsättningskurs.
Samtlig litteratur kan ersättas enligt anvisningar vid kursstart.