Kursplan för vårterminen 2007
INDUSTRIELL MANAGEMENTMIO015
Industrial Management

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: I4XAI. Valfri för: I3XIE, INEK4. Kursansvarig: Carl-Johan Asplund, Carl-Johan.Asplund@iml.lth.se, Produktionsekonomi. Förkunskapskrav: MIO012 Industriell ekonomi AK, MIO022 Företagsorganisation samt minst två av delkurserna inom inriktningen Affär och Innovation, dvs MIO090 Teknologistrategier, MIO150 Affärsmarknadsföring samt MIO035 Tillämpad affärsanalys. Prestationsbedömning: Kursen examineras genom: 1) Tillämpat industriprojekt, 2) Litteraturseminarier/test. Hemsida: http://www.iml.lth.se/pm.

Mål
Slutmålet är att deltagarna, individuellt och i team, skall ha utvecklat en professionell syntetiserande kunskap och kompetens avseende industriellt ledarskap samt entreprenörskap. Kursen bygger vidare på och fördjupar erhållna kunskaper från såväl de föregående ekonomiska som tekniska kurserna. Två dimensioner som genomsyrar kursen är dels, balanseringen mellan: a) affären och organisationen och dels, balanseringen mellan b) nuvarande affärer och framtida affärer. En förmåga att hantera dessa två ”spänningsfält” anser vi är nödvändiga för överlevnad och tillväxt i de alltmer komplexa och turbulenta verksamhetsmiljöerna på hemmamarknaderna och i de globala marknaderna. Kursen har vidare ett uttalat företagslednings- och förnyelseperspektiv (dvs innovationsförmåga).

Innehåll
Kursen innehåller olika följande principiella kursmoment:

Teman inom ovanstående ram kan t ex vara: Innovationsförmåga, leda förändring, organisationsdesign, kommunikationsformer som stöd för besluts- och genomförandeprocesser, empowerment och ledning & utveckling av kunskap.

Arbetsformerna i kursen innebär såväl individuellt arbete som arbete i team avseende ovanstående. Vidare används olika case, litteraturstudier, gästföreläsningar samt fältstudier i såväl nationella som internationella miljöer. Ovanstående kursmoment genomsyras av att deltagaren ges möjlighet att forma en individuell och kollektiv kunskap och kompetens om hur de kritiskt och reflektivt skall kunna bedöma ett uppnått slutresultat.

Litteratur
Normann, R. Reframing business. Wiley 2001
Kompendium i Industrial management 2005, Produktionsekonomi, LTH, Lund.