Kursplan för vårterminen 2007
AUTOMATIONMIE080
Automation

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: I3XIS, M3XPL. Valfri för: D4, E3, F3, I3XTV, M3. Kursansvarig: Dr Christian Rosén, christian.rosen@iea.lth.se, Inst f ind elektrotekn o aut. Rekommenderade förkunskaper: FRT010 Reglerteknik. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. För slutbetyg fordras godkända litteraturprojekt, simulerings- och laborationsövningar. Övrigt: Kursen kan komma att ges på engelska. Hemsida: http://www.iea.lth.se/aut.

Mål
Nyckeln till att vara framgångsrik på en global marknad ligger i att på ett effektivt sätt koordinera både tekniska, ekonomiska och mänskliga resurser i en industriell verksamhet. Det räcker inte med att en enskild maskin är smart eller snabb. Den skall också verka i en omgivning med många andra maskiner och aktiviteter. Det innebär att människor, maskiner, robotar, transportsystem, materialhantering och logistik måste vara samspelade, precis som instrumenten i en orkester. Information i realtid är därför vital. Automation är ingenjörskonsten att utnyttja mätning och information i realtid för att få material- och energiflöden att fungera på bästa sätt, med andra ord att dirigera denna ”industriella orkester”. System som kan utgöra hjälpmedel för sådana uppgifter marknadsförs idag ofta under namnet industrial IT. I kursen kombinerar vi kunskaper från skilda ämnen som t.ex. reglerteknik, matematisk statistik, mätteknik, datorteknik och försöker visa hur automation kan se ut i olika industriella verksamheter. Målet med kursen är:

Kursen pekar på fördjupningskurser inom flera områden, t.ex. elektriska kraftsystem, reglerteknik, mekatronik, kemiska processer, matematisk statistik, optimeringsteori, realtidsprogrammering, kommunikation.

Innehåll
Industriella processer: var används automation. Exempel från olika industriella tillämpningar. Hur struktureras styrningen av industriella processer? Begreppen dynamiska processer, händelsestyrda system. Modeller: kontinuerliga, tidsdiskreta, händelsestyrda system. Processövervakning: mätvärdesinsamling, filtrering, dataanalys. Strukturer för industriella styrsystem: sekvensstyrning, kombinatoriska nät, kontinuerliga processer. Realtidsprogrammering, industriell kommunikation. Exempel på kommersiella styrsystem. Styrsystemets fysikaliska delar: mätvärdesinsamling och ställdon.

Litteratur
G. Olsson & C. Rosen: Industrial Automation, IEA, LTH, 2005.