Kursplan för vårterminen 2007
FÖRETAGSFÖRLAGD PRAKTIKMAM670
Working Environment, Trainee Course

Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Valfri för: IBYA3, IBYI3, IBYV3. Kursansvarig: Univ.adj. Lars-Göran Swensson, Ergonomi och aerosolteknologi, Ergonomi och aerosolteknologi. Förkunskapskrav: 55 poäng inom programmet. Prestationsbedömning: För godkänd kurs krävs dels aktivt deltagande under obligatoriska moment: introduktion (praktikarbetet kan tidigast påbörjas två veckor efter introduktionen), fyra veckors praktikarbete (på relevant arbetsplats som kursdeltagaren själv ordnar och där kurskrav enligt nedan är möjliga att uppfylla), regelbunden kommunikation med handledaren (enligt handledarens direktiv), muntlig presentation vid ett avslutande seminarium, dels godkänd skriftlig rapport. Övrigt: Kursen kan bara genomföras på sommaren mellan årskurs 2 och 3 eller på våren i årskurs 3. Kursintroduktioner sker två gånger per år, i början på vårterminen och direkt efter att vårterminen är avslutad. Hemsida: http://www.eat.lth.se/.

Mål
Kursen syftar till att studenten skall tillägna sig sådana grundläggande kunskaper att han/hon skall kunna väga in arbetsvetenskapliga aspekter i sin framtida yrkesverksamhet. Samspelet mellan tekniska, ekonomiska, medicinska och beteendevetenskapliga faktorer i arbetsmiljön behandlas. Kursen syftar också till att studenten skall tillägna sig grundläggande förmåga att identifiera och lösa arbetsvetenskapliga problem såväl inom existerande arbetsmiljöer som vid utformning av nya arbetsplatser.

Innehåll
Kursen behandlar olika fysiska och psykosociala arbetsmiljöfaktorer, arbetsmarknadens lagar och föreskrifter, arbetsorganisation, arbetsmiljöutformning och tekniska åtgärder. En godkänd rapport ska innehålla följande delar:

a) sammanfattningar om: olika fysiska arbetsmiljöfaktorer (buller, vibrationer, belysning, termiskt klimat, strålning, kemiska hälsorisker, belastningsergonomi, olycksrisker), psykologiska och sociala aspekter samt arbetsorganisatoriska aspekter inom valt teknikområde,

b) arbetsmiljöanalys av ett befintligt dokument eller utformning av ett dokument vars syfte är att styra produktionen/arbetsmiljöarbetet på ett önskat sätt,

c) kartläggning av arbetsmiljön för två olika yrkesgrupper/arbetsroller, en med yrkesarbetarinriktning och en med tjänstemannainriktning.

Litteratur
Bohgard M, ed, Ericson M, Karlsson S, Lövsund P, Odenrick P: Arbete Människa Teknik. Arbetarskyddsnämnden 2005.
Relevanta föreskrifter från Arbetsmiljöverket (AFS), se http://www.av.se/
Kompletterande material redovisas vid introduktionen