Kursplan för vårterminen 2007
ANVÄNDBARHETSUTVÄRDERINGMAM120
Usability Evaluation

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: C3, D4, E4, I4XTV. Kursansvarig: Joakim Eriksson, Ergonomi och aerosolteknologi. Rekommenderade förkunskaper: MAM061 Människa dator-interaktion alt. EDA280 Användbarhet i programvaruprojekt. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och projektarbete. (Resultat av tentamen och projektarbete bestämmer slutbetyget). Övrigt: Obligatoriska moment: Introduktionsförläsning, laborationer/övningar, inlämningsuppgifter, projektredovisning. Hemsida: http://www.eat.lth.se.

Mål
Studenten skall tillägna sig praktiska och teoretiska kunskaper om utvärderingsmetoder med avseende på användbarhet genom fältstudier och kontrollerade tester i användbarhetslaboratorium. Studenten skall få färdighet i att relatera metoderna/teknikerna till olika användbarhetsmål, samt att kunna reflektera över olika metoders för- och nackdelar.

Innehåll
Kursen byggs kring ett centralt projekt, där studenterna arbetar med utvalda metoder/tekniker för att få praktisk erfarenhet av proceduren kring utvärderingar.

Litteratur
Jeffrey Rubin: "Handbook of Usability Testing", Wiley.