Kursplan för vårterminen 2007
ARBETE – MÄNNISKA – TEKNIKMAM070
Working Environment

Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Obligatorisk för: I3. Kursansvarig: Univ. adjunkt Fredrik Rassner, Ergonomi och aerosolteknologi. Prestationsbedömning: För godkänd kurs krävs; aktivt deltagande under gruppövningarna, en godkänd skriftlig rapport från gruppen och godkänd individuell uppgift och bedömning. Resultat från rapport och individuell uppgift bestämmer slutbetyget. Övrigt: Obligatoriska moment: introduktionsföreläsning, PBL-övningar, individuell uppgift. Hemsida: http://www.eat.lth.se.

Mål
Kursens mål är att teknologen skall:

Innehåll
Kursen behandlar: Fysiska miljöfaktorer (buller, vibrationer, belysning, termiskt klimat, kemiska hälsorisker). Belastningsergonomi och olycksrisker. Psykologiska och sociala aspekter. Arbetsorganisation. Arbetsmarknadens lagar och avtal. Arbetsmiljöutformning. Tekniska åtgärder. Kursen består av en föreläsningsdel och en övningsserie med problembaserade moment. De schemalagda föreläsningarna är av övergripande karaktär och avser att vara ett stöd för självstudierna. Gruppövningarna utgår från olika s.k. utgångspunkter varvid PBL-metodik tillämpas. Ämnena för två av föreläsningarna är öppna och utformas efter önskemål från kursdeltagarna. Arbetet redovisas i en skriftlig rapport.

Litteratur
Arbete Människa Teknik, red. Bohgard, M., Ericson M., Karlsson S., Lövsund, P., Odenrick, P., Prevent 1997. Material som blir resultat av litteratursökning under PBL-övningarna.