Kursplan för vårterminen 2007
TEKNISK MODELLERING IIKTM040
Engineering Modelling and Mechanics II

Antal poäng: 2. Betygskala: TH. Obligatorisk för: W3. Valfri för: RH3. Kursansvarig: Universitetslektor Göran Wihlborg, Goran.Wihlborg@solid.lth.se, Hållfasthetslära. Rekommenderade förkunskaper: FMA410, FMA420 och KTM031 Teknisk modellering I. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen avslutar kursen. Övrigt: Undervisningen drivs i PBL-form, d v s problembaserat lärande. I PBL-metodiken tar den enskilde studenten ett större ansvar för sina inlärningsmål och sitt kunskapsinhämtande. En väsentlig del av PBL-metodiken är arbetet i basgrupper. Deltagande i basgruppsarbetet är därför obligatorisk. Hemsida: http://www.solid.lth.se.

Mål
Målsättningen med kursen är, att med utgångspunkt från mekanikens kunskaper om de krafter som påverkar en kropp, studera vilka deformationer och inre spänningar i materialet, som dessa krafter ger upphov till. Analysen av deformationer och inre spänningar utgör grunden för bedömning av en konstruktions funktion och säkerhet. Den begreppsvärld som etableras inom kursen är tillämpbar på andra områden såsom geologi, reologi och pulverteknologi. Efter slutförd kurs skall man kunna:

Innehåll
För att nå kursmålen kommer följande delmoment att behandlas inom kursen:

Litteratur
Det finns ingen fastställd litteratur i den här kursen. Det finns en hel mängd bra böcker inom hållfasthetsområdet på biblioteken.