Kursplan för vårterminen 2007
KATALYS, UTVIDGAD KURSKTE055
Catalysis, Extended Course

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Alternativobligatorisk för: K4XM, K4XP. Kursansvarig: Professor Arne Andersson, arne.andersson@chemeng.lth.se, Inst för kemiteknik. Rekommenderade förkunskaper: KTE023 Kemisk Process- och reaktionsteknik och KET040 Kemisk processteknologi. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, godkända laborationsuppgifter och aktivt deltagande i seminarier. Hemsida: http://www.chemeng.lth.se/kte055/.

Mål
Kursen avser att ge kunskap om heterogena katalysatorers struktur, funktion, framställning och användningsområden, samt karaktärisering av fasta material och ytor med avseende på struktur och aktivitet för katalytiska reaktioner.

Innehåll
Kursen ges som föreläsningar, seminarier och praktiska övningar. På föreläsningarna behandlas grundläggande avsnitt och på seminarierna redovisas självstudier av frågeställningar med anknytning till genomgångna teoriavsnitt. Vissa avsnitt inom katalysatorkarakterisering samt katalysatorforskning och utveckling i industrin kan ges av inbjudna föreläsare. De praktiska övningarna omfattar ett antal korta laborationer som belyser tillämpningar av olika karakteriseringsmetoder.

Delmoment: Genomgång av olika katalysatortyper, deras struktur, funktioner och tillämpningsområden; katalysatorers morfologi; tillverkning av katalysatorer i liten och stor skala; metoder för katalysatorkarakterisering och deras användningsområden; deaktivering; sura och basiska säten; dehydrogenering; hydrogenering; selektiv oxidation; formselektiv katalys; och tillämpningar inom miljöområdet.

Litteratur
Andersson, A & Odenbrand, I: Kompendium i heterogen katalys 2006.