Kursplan för vårterminen 2007
POLYMERFYSIKKPO010
Polymer Physics

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: K4XM. Alternativobligatorisk för: B4XLä, K4XL. Valfri för: N4. Kursansvarig: Professor Frans Maurer, frans.maurer@polymat.lth.se, Polymerteknologi. Rekommenderade förkunskaper: KOO052 Material- och polymerteknologi, KTE080 Polymerkemi, KOO095 Funktionella Material, eller motsvarande. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Övrigt: Kursen ges på engelska. Hemsida: http://www.materialkemi.lth.se.

Mål
Kursen skall ge eleverna sådana kunskaper om polymerers fysikaliska

egenskaper i fast fas och smälta, att de kan delta i forskning och

industriellt utvecklingsarbete rörande användning av polymerer.

Innehåll
I kursen behandlas polymerers fysikaliska egenskaper i fast fas och

smälta, innefattande gummielasticitet, kristallisation, glasomvandling,

viskoelasticitet, dynamiskt mekaniska egenskaper samt polymersmältors

reologi. Avsnittet polymerers bearbetning innefattar extrudering och

extruderbaserade processer, formsprutning och övriga

tillformningsmetoder.

Litteratur
Cowie, J.M.G.: Polymers: Chemistry & Physics of Modern Materials,
2nd ed., ISBN 075140134 X, Chapman & Hall, 1993.
Kompendiematerial och handböcker som tillhandahålls inom avdelningen.