Kursplan för vårterminen 2007
ALLMÄN KEMI KOO070
General Chemistry

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: BI1. Valfri för: RH4. Kursansvarig: Prof Staffan Hansen, Staffan.Hansen@polymat.lth.se, Prof Jan-Olle Malm, Jan-Olle.Malm@polymat.lth.se och univ lektor Lars Stenberg, Lars.Stenberg@polymat.lth.se, Materialkemi. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Hemsida: http://www.materialkemi.lth.se.

Mål
Kursen skall ge grundläggande kunskaper om kemiska föreningar och deras reaktioner.

Innehåll
Grundämnen, oorganisk namnsättning. Mätningar och enheter. Reaktionstyper. Stökiometri. Gaser. Termokemi. Ångtryck, fasdiagram. Organisk kemi. Löslighet av gaser i vatten, koncentrationsenheter. Initial reaktionshastighet och aktiveringsenergi. Kemisk jämvikt. Syror och baser. Löslighetsprodukt. Spontana reaktioner (koppling termodynamik-jämvikt). Elektrokemi (koppling emk-termodynamik-jämvikt). Huvuddelen av kurslitteraturen är på engelska och skall ge en introduktion till det engelska språket med naturvetenskaplig inriktning.

Litteratur
Jones, L. & Atkins, P: Chemistry: Molecules, Matter and Change. 4th edition: Freeman, 1999.
Utdelat material.