Kursplan för vårterminen 2007
MEJERITEKNOLOGIKLT051
Dairy Technology

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Alternativobligatorisk för: B4XLi. Kursansvarig: Professor Marie Paulsson, Marie.Paulsson@food.lth.se, Livsmedelsteknik. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Övrigt: Undervisningen består av föreläsningar, laborationer och studiebesök. Begränsat antal platser: 8.

Mål
Kursens målsättning är att fördjupa kunskaperna i biokemi, fysikalisk kemi och mikrobiologi som kan tillämpas på systemet mjölk och ge allmän orientering om mjölkprodukter.

Innehåll
Kunskapskällor för mejeriteknologisk information. Mjölkproduktion. Reaktioner och teknologiska egenskaper hos fett, proteiner, kolhydrater och salter. Analys. Kolloidal stabilitet och aggregation. Reologi. Råvarans mikrobiologi, produktionshygien. Kvalitetskontroll. Processinverkan, homogenisering, värmning och kylning.

Litteratur
Dairy Science and Technology. P. Walstra, J.T.M. Wouters, T.J. Geurts. CRC, Taylor and Francis, second edition.
Dairy processing handbook, Tetra Pak
Kompendier.