Kursplan för vårterminen 2007
LÄKEMEDELSFORMULERING, PROJEKTKLG031
Drug Formulation, Project

Antal poäng: 10. Betygskala: UG. Alternativobligatorisk för: B4XLä, K4XL. Kursansvarig: Dr Marie Wahlgren, Marie.Wahlgren@food.lth.se, Livsmedelsteknologi. Förkunskapskrav: KLG027 Läkemedelsformulering. Prestationsbedömning: För betyget Godkänd krävs aktivt deltagande, godkänd muntlig och skriftlig redovisning av projektets samtliga delar. Övrigt: Kursen ges på begäran på engelska. Hemsida: http://www.food.lth.se.

Mål
Träning i projektinriktat arbete och inblick i viktiga steg i projektarbete inom läkemedelsindustrin.

Innehåll
Kursens ena syfte är att träna teknologen i projektarbetets metodik (målformulering, ”brain storming”, prioritering, arbetsfördelning, muntlig och skriftlig redovisning m.m.).

Det andra syftet är att träna teknologen i att använda förvärvade eller söka nya kunskaper för att kunna lösa ett formulerings- och/eller produktionsproblem. Problemet skall vara allsidigt utformat så att det kräver insats från flera olika kunskapsområden.

Kursen kommer att ge en bred inblick i läkemedelsutveckling inom områden såsom registrering, kvalitet, formulering och produktion. Kursen avser att visa hur man arbetar med projekt både vad avser ledning och dokumentation inom läkemedelsindustrin.

I kursen ingår ett antal studiebesök.

Litteratur
Aulton: Pharmaceutics – The Science of Dosage Form Design, Churchill-Livingstone, 2002. ISBN 0-443-05550-5.
Material som utdelas under kursens gång.