Kursplan för vårterminen 2007
MILJÖBIOTEKNIKKBT080
Environmental Biotechnology

Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Alternativobligatorisk för: B4XPt. Valfri för: W4. Kursansvarig: Tekn dr Lovisa Björnsson, Lovisa.Bjornsson@biotek.lu.se, Bioteknik. Förkunskapskrav: 80 p inom teknisk eller naturvetenskaplig högskoleutbildning. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Godkänd laboration. Övrigt: Kursen kan komma att ställas in vid mindre än 6 anmälda deltagare. Kursen kan komma att ges på engelska. Begränsat antal platser: 27. Urvalskriterier: se utbildningsplan 8.4 Regler för tillträde till översökta kurser.

Mål
Kursen avser belysa de möjligheter som biotekniken erbjuder att sanera och återställa miljön där annan teknik förorenat.

Innehåll
Såväl vatten-, luft- som marksanering kommer att belysas liksom mikrobiell kemikaliedestruktion. Avsikten är att praktiska aspekter samt mera cellulära/molekylära synpunkter skall komplettera varandra och ge en fördjupad förståelse för processerna. Analys och detektering är jämte en god förståelse för processerna viktiga inslag för att kunna skapa effektiva saneringsprocesser.

Vissa exempel kommer att väljas ur avdelningens miljöbiotekniska forskning, medan andra tas utifrån.

Litteratur
Kompendier och material som delas ut under kursen.