Kursplan för vårterminen 2007
BIOINFORMATIKKBK075
Bioinformatics

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Alternativobligatorisk för: B4XMb, B4XPt. Kursansvarig: Univ. lektor Peter Olsson. Peter.Olsson@tbiokem.lth.se, Tillämpad biokemi. Förkunskapskrav: KBK011 Biokemi och KBK041 Genteknik. Prestationsbedömning: Hemtentamen samt godkända övningar. Övrigt: Antalet kursdeltagare är begränsat till 48.

Mål
Kursen skall ge en översikt av bioinformatiken så att studenten kan använda sig av de mest använda verktygen inom bioinformatiken. Studenten skall också känna till bioinformatikens begränsningar samt förstå i vilka riktningar utvecklingen inom området går.

Innehåll
Databaser inom bioinformatiken, vanligt förekommande algoritmer, metoder för DNA/RNA/protein sekvens alignments, transkriptomanalys och prediktion av tredimensionella proteinstrukturer, utvecklingstendenser inom området.

Litteratur
Lesk, A.M: Introduction to Bioinformatics. 2nd edition, Oxford University Press. ISBN: 0 199277877.