Kursplan för vårterminen 2007
KROMATOGRAFISK ANALYSKAK050
Chromatographic Analysis

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Alternativobligatorisk för: B4XLä, B4XMb, K4XL. Kursansvarig: Professor Karl-Gustav Wahlund, Karl-Gustav.Wahlund@teknlk.lth.se, Teknisk analytisk kemi. Förkunskapskrav: KAK016 Analytisk kemi. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, seminarieuppgift, laborationer och skriftliga laborationsrapporter. Övrigt: Begränsat antal platser: 24. Kursen kan komma att ställas in vid mindre än 6 anmälda. Kursen ges på begäran på engelska. Hemsida: http://www.tak.lth.se.

Mål
Kursen avser att ge en breddning och fördjupning av de kunskaper och färdigheter som är aktuella inom kromatografi och som inhämtats i den obligatoriska kursen Analytisk kemi AK. Kursen ger grundliga teoretiska och praktiska kunskaper, vilket är nödvändigt för yrkesverksamhet inom analytisk kemi- kromatografiområdet. Speciell vikt läggs vid att lösa svåra separationsproblem och att bestämma spårmängder med kromatografiska tekniker samt att öva muntlig och skriftlig presentation.

Innehåll

Skriftlig och muntlig presentation. Detta övas genom en utförlig skriftlig laborationsrapport samt muntlig seminarieredovisning av en forskningspublikation.

Litteratur
Harris, N.N: Quantitative Chemical Analysis. Sixth ed. Freeman 2002. ISBN: 0-7167-4464-3.
Kompendier. Avd. för Teknisk analytisk kemi.
Laborationstext. Avd. för Teknisk analytisk kemi.