Kursplan för vårterminen 2007
GLASDESIGNIDE025
Glass Design

Antal poäng: 3. Betygskala: UG. Valfri för: ID2. Kursansvarig: Professor Claus Eckhardt, Industridesign. Prestationsbedömning: 80 % närvaro under lärarledda moment. Godkända deluppgifter. Övrigt: Kursen kan komma att ges på engelska. Kursen ges i samarbete med John Bennetts glasstudio i Malmö, undervisningen kommer att vara förlagd dit. För att kursen ska starta krävs minst 4 stud. Max 12 stud. kan gå kursen, urval: de stud. med flest poäng inom Industridesignprogrammet kommer in först. Hemsida: http://www.ide.lth.se.

Mål
Kursens mål är att förmedla baskunskap om materialet glas, dess nuvarande användningsområden och tillverkningsmetoder.

Innehåll
Kursen är uppdelad i två moment:

Litteratur
Kurskompendium samt referenslitteratur.