Kursplan för vårterminen 2007
KEMOMETRIFMS210
Chemometrics

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Alternativobligatorisk för: B3, B4XLä, K3, K4XL. Valfri för: Pi4. Kursansvarig: Studierektor Anna Lindgren, anna@maths.lth.se, Matematisk statistik. Rekommenderade förkunskaper: En grundkurs i matematisk statistik, grundläggande färdigheter i Matlab. Prestationsbedömning: Inlämnade projektrapporter och aktivt deltagande i seminarier. Hemsida: http://www.maths.lth.se/matstat/kurser/fms210mas234/.

Mål
Kursen skall ge grundläggande kunskaper i planering och utvärdering av statistiska försök, och användning av sådana för att förbättra kemiska analyser och processer. Den skall också ge kunskaper om statistiska metoder som är lämpliga för analys av multivariata data från kemiska analyser och processer.

Innehåll
Fullständiga och reducerade faktorförsök. Olika typer av optimalitetskriterier, t.ex. D-optimalitet, för försöksplaner. Försöksplaner för blandningar. Responsyteanalys. Principalkomponentanalys (PCA) och partiell minsta kvadratmetoden (PLS).

Litteratur
Brereton, RG: Chemometrics: Data Analysis for the Laboratory and Chemical Plant. Wiley 2003.