Kursplan för vårterminen 2007
STATISTISKA METODER FÖR SÄKERHETSANALYSFMS065
Statistical Methods for Safety Analysis

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: RH3. Valfri för: C4, M3, V3. Kursansvarig: Professor Igor Rychlik, igor@maths.lth.se, Matematisk statistik. Rekommenderade förkunskaper: Grundkurs i Matematisk statistik eller Statistik. Prestationsbedömning: Skriftligt prov. För slutbetyg fordras godkända laborationer. Hemsida: http://www.maths.lth.se/matstat/kurser/fms065/.

Mål
Kursen skall ge nödvändiga kunskaper i statistiska metoder för säkerhetsanalys och integrera metoderna i några sammanhängande riskanalysscenarier.

Innehåll
Utökning av den statistiska verktygslådan för riskhantering och riskuppdatering. Användning av Bayes sats, Weibullfördelning och andra extremvärdesfördelningar, händelseintensiteter, Poissonprocess, Monte Carlo-simulering.

Användning av medelvärden, spridningar och kvantilstorheter vid riskbedömning och riskvärdering.

Riskberäkningar, säkerhetsindex, extrapolation av små risker, riskuppdateringar med hjälp av Bayes formel.

Litteratur
Rychlik, I & Ryden, J: Introduction to Probability and Risk Analysis. Lund 2002.
Lindgren, G & Rychlik, I: Tillförlitlighet och säkerhet -- statistiska metoder och tekniker. Lund 1999.
Kompletterande material.