Kursplan för vårterminen 2007
MATEMATISK STATISTIK, ALLMÄN KURSFMS035
Mathematical Statistics, Basic Course

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Kursansvarig: Studierektor Anna Lindgren, anna@maths.lth.se, Matematisk statistik. Rekommenderade förkunskaper: FMA410 Endimensionell analys, FMA421 Linjär algebra, FMA430 Flerdimensionell analys. Prestationsbedömning: Skriftligt prov. För slutbetyg fordras godkända laborationer. Övrigt: Kursen har flyttats till hösten, nästa gång HT-07. Hemsida: http://www.maths.lth.se/matstat/kurser/fms035/.

Mål
Allmänt
Syftet med kursen är att ge förmåga att använda och konstruera modeller för slumpmässiga fenomen, och utifrån dessa ge kunskap om dataanalys och grundläggande statistiska metoder.

Attitydmål
Studenten skall inse att ett statistiskt betraktelsesätt är nödvändigt vid planering av undersökningar och vid analys av mätdata. Studenten skall också se datorn som ett naturligt redskap i såväl dataanalysen som i utforskandet av olika modellansatser.

Kunskapsmål och färdighetsmål
Studenten skall kunna hämta ett problem ur verkligheten och med hjälp av ett insamlat datamaterial konstruera en rimlig statistisk modell. Vidare skall studenten kunna göra en kritisk granskning av modellen och dess förmåga att beskriva verkligheten. Speciellt skall studenten kunna

Innehåll
Väntevärde och varians, normalfördelning, binomialfördelning och andra viktiga fördelningar för mätningar och frekvenser. Dataanalys. Statistisk inferens: punktskattning, intervallskattning och hypotesprövning. Metoder för normalfördelade observationer. Approximativa metoder grundade på normalfördelning. Jämförelser mellan väntevärden spridningar och fördelningar. Skattning av felkvot. Sambandsanalys och kalibrering. Begrepp och metoder vid kvalitetskontroll. Toleranser. Speciellt kommer tillämpningar inom maskinteknik att beaktas.

Litteratur
Blom G, Enger J, Englund G, Grandell J, Holst L: Sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar. Studentlitteratur 2005. ISBN:91-44-02442-8